Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0110-C01 „Топъл обяд в община Якимово “

От  01.11.2022г. на територията на община Якимово се реализира проект „Топъл обяд в община Якимово”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0110-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

Специфичните цели на проекта са:

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

- прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.

продължава>

Община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на обект частна общинска собственост

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА на основание Решение № 236 от Протокол № 45 / 30.11.2022г., на ОбС  Якимово и Заповед № 3 от 19. 01. 2023 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на следния обект частна общинска собственост

Наименование

Площ

кв.м или дка

Начална

Тр.цена/лв.

/без ДДС/

Депозит

Лв.

Предмет на търга

1.

Търговски обект – ул. „Георги Димитров” №94 А, с. Якимово

140

140.00

14.00

наем


Търгът ще се проведе на 10.02.2023 г. от 13.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 27.02.2023 г. от 13.00ч.

Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината  IBAN – BG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 12.00 ч на 09.02.2023 г., съответно до12.00 ч. на 24.02.2023г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната  тръжна цена на съответния обект.

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 09.02.2023 г. след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 09.02.2023 г ., съответно до 10.00 ч. на 24.02.2023г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 09.02.2023 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 24.02.2023 г

Грижа в дома в община Якимово

Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Якимово” по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ГРИЖА В ДОМА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Страница 8 от 121

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat