Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на осн. Заповед №  97/25.07.2023 г. на кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Якимово, при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността

-    Да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 КТ;

- Да притежават диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация „архитект” и образователно-квалификационна степен "магистър";

-    Да имат придобита пълна проектантска правоспособност или да отговарят на изискванията за стаж за придобиването й съгласно ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП);

Предимства:

- Професионален опит като главен архитект в общинска администрация или в район в градовете с районно деление;

- Владеене/ползване на английски или немски или френски език.

ІІ. Кратко описание на длъжността: свързана е с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, издаване на административни актове съобразно правомощията на главния архитект, предоставени му по ЗУТ,издаване на разрешения за строеж,удостоверения за въвеждане в експлоатация  др.

ІІІ. Необходими документи

1.         Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);

2.         Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, данни за завършеното средно образование, вид и степен на завършено висше образование, допълнителна квалификация, ако е налице такава, професионален опит, компютърни и други технически умения, чужди езици;

3.         Копие от лична карта, заверено за вярност с оригинала от кандидата;

4.         Диплома за завършено висше образование и удостоверение за проектантска правоспособност, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

5.         Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

6.         Документи за трудов/служебен/осигурителен стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

7.         Свидетелство за съдимост /изважда се служебно/

8.         Медицинско свидетелство;

9.         Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ - по образец;

10. Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

ІV. Място и срок на подаване на документите

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за информация и обслужване на гражданите в административната сграда на Община Якимово, намираща се в с.Якимово, ул. Европа № 8, всеки работен ден от 8,30 часа до 16,00 часа, в срок до 14.08.2023 г.включително

V. Начин на провеждане на конкурса и етапи

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

ЕТАП 1: Допускане по документи

ЕТАП 2: Писмен изпит - решаване на тест

ЕТАП 3: Интервю

VI .Минимален размер на основната заплата: 780 лв.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Якимово- www.iakimovo.org.

Лице за контакт: Цветомира Йорданова – секретар на община Якимово -  Телефон: +359894408355

Електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Конкурси Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat