Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с предстоящата процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в „Интегрирана информационна система” на БАБХ предоставяме на Вашето внимание списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово,  приети с Решение № 43 от Протокол № 8 / 25.03.2024г.

На основание чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, лицата подават заявление по образец до кмета на община в срок до 10 март.

ОБЯВА за заседание на Комисия за землищата на територията на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед  № 246/04.08.2023г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в сградата на ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЯКИМОВО на 10.08.2023г. /четвъртък/

-          от 10,00 ч.- за землище Якимово 

-          от 11,30ч.- за землище Долно Церовене, землище Дългоделци и землище Комощица 

 Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на съответните кметства на територията на Община Якимово и в сградата на Общинска служба по земеделие – с. Якимово. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Якимово и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.

 Председател на комисията по Заповед №246/04.08.2023г...../П/ / д-р Борислава Владова /

Обявата може да видите ТУК

Комисия за землищата на територията на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

З А П О В Е Д № 246/04.08.23 

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Комисия за землищата на територията на община Якимово в състав:

Председател: д-р Борислава Владова – началник на Общинска служба по земеделие с. Якимово

продължава>

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на имот – частна общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА ЯКИМОВО на основание Решение № 245 от Протокол № 49 / 30.01.2023г., на ОбС  Якимово и Заповед № 29 от 15. 03. 2023 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба  на имот –  частна общинска собственост

 

Наименование

Площ

кв.м или дка

Начална

Тр.цена/лв.

Депозит

Лв.

1.

Площадка строителни материали. Застроена площ ПИ №000752 от землището на с. Якимово

10,000 дка

654.00 кв. м.

 

70983.00

 

7098.30

Търгът ще се проведе на 31.03.2023 г. от 13.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 19.04.2023 г. от 13.00ч.

Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 13.00 ч на 30.03.2023 г., съответно до 13.00 ч. на 18.04.2023г

Определям стъпка за наддаване в размер на 5% от първоначалната  тръжна цена на обекта.

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 11.00ч. на 30.03.2023 г. , съответно до 11.00 ч. на 18.04.2023г., след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 30.03.2023г ., съответно до 10.00 ч. на 18.04.2023г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 30.03.20237 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 18.04.2023 г.

 За информация – тел.: 09742/ 99-02 и 0882026493

Страница 1 от 16

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Търгове
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat