Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Конкурси

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Социално -икономическо развитие и териториално-селищно устройство”

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 62/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за длъжността

ДИРЕКТОР на дирекция „Социално -икономическо развитие и териториално-селищно устройство” - висш държавен служител

Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА:

- Образователна степен: магистър

- Ранг: ІІІ младши

- Професионален опит: 4 години (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност)

- Вид правоотношение: служебно

1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.

1.3. Допълнителни изисквания за длъжността:

Кандидатите да притежават висше образование от областта на Техническите науки, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, „Общо инженерство“;

Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения.

- Да познават нормативната уредба свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол по устройство на територията, кадастър и регулация - ЗУТ, ЗМСМА и др. специализирани нормативни актове

- компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet;

- професионален опит в сферата на държавната администрация е предимство;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

- способност за ефективна работа в екип;

продължава>

КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване”

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово, с. Якимово, ул. “Европа” № 8, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 61/14.06.2022 г. на Кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността

ДИРЕКТОР на дирекция „Бюджет ,обществени поръчки и административно обслужване ” - висш държавен служител

Длъжностно ниво по КДА –Ръководно ниво 6Б

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА:

- Образователна степен: магистър

- Ранг: ІІІ младши

- Професионален опит: 4 години (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност)

- Вид правоотношение: служебно

1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.

1.3. Допълнителни изисквания за длъжността:

- Кандидатите да притежават висше образование в професионална  област "Икономика"; "Право“ или „Администрация и управление“.

- Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения.

- Да познават нормативната уредба свързана с дейността по подготовката,приемането и отчитането на бюджета на общината ,общинските финанси, ЗОП, ЗМСМА и др. специализирани нормативни актове.

продължава>

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ: "Домашен помощник".- услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и други комунално-битови дейности

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на Регионална програма представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:

"Домашен помощник".- услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване  и други комунално-битови дейности.

Допустими потребители (кандидати)

- Хора с увреждания притежаващи решение на ТЕЛК с 70% и  над70% без чужда помощ

- Хора над 70 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване с нисък доход

- Лица , който към момента на кандидатстване са претърпели оперативна интервенция и не могат да се справят сами с домашните си нужди

 Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

-          Заявление от кандидата или от негов законен представител – настойник

-          Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, в случаите, в които това е приложимо – за справка.

-          Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

Документите по образец можете да получите от Наталия Кирилова , стая №8 в общинска администрация с.Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода30.05.2022г. до 02.06.2022г.  включително.

Телефон за информация: 09742/9905

Заявлението може да изтеглите ТУК

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Конкурси
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat