Наем на площадка за строителни материали

Печат
Заповед № 144/31.08.2017 г., с която Кмета на Община Якимово определя спечелилия търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот - частна общинска собственост