РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1201/II-81, МОНТАНА-ЛОМ/-ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ-/II-81/”

Печат

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1201/II-81, МОНТАНА-ЛОМ/-ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ-/II-81/”.

Обявление (.pdf)

Решение (.pdf)

Документация за участие  (.docx) 

Проекто-договор (.docx)

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест (.doxc)

Техническа спецификация (.docx)

Образци на документи (.rar)

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията - да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в  процедурата (.pdf) Публикувано на 28.06.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти (.doc) Публикувано на 11.07.2019

Протокол № 3 (.pdf) Публикувано на 18.07.2019

Протокол № 2 (.pdf) Публикувано на 18.07.2019

Обобщен протокол (.pdf) Публикувано на 18.07.2019

Решение № 6 (.pdf) Публикувано на 18.07.2019

Договор за строителство (.pdf) Публикувано на 30.07.2019