Доставка на хранителни продукти

Печат

Община Якимово обявява обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово през 2019 – 2020г.

Обява

Образци на документи

Условия за участие

Удължаване срока за подаване на оферти (.pdf)

Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти (.pdf)

Договор (.pdf)