Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци

Печат
Община Якимово обявява процедура -  „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово,  финансирани по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.
Решение № 9 (.pdf)
Обявление (.pdf)
Указания за участниците (.pdf)
Декларации и списъци (.rar)
Техническо предложение (.docx)
Ценово предложение  (.docx)
Количествено-стойностна сметка (.xlsx)
Проект на договор (.docx)
Работен проект (.rar)
Единен европейски проект за обществени поръчки (.zip)
ЕЕДОП (.docx)
Протокол от работата на комисията, касаещ отваряне на постъпилите оферти (.pdf)