Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините

Печат

Община Якимово обявява нова обществена поръчка с предмет„ Проектиране и авторски надзор на обект проектирането на улично осветление и трасета на община Якимово по проект : Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, с номер BGENERGY-2.001, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското  икономическо пространство 2014-2021г

Обява (*.docx)

Указания за участниците (*.docx)

Образци на документи (*.rar)

Техническа спецификация (*.docx)

Проекто договор (*.docx)

 

Заповед за удължаване срока за подаване на оферти (.pdf)

Протокол от работата на комисията (.pdf)

 

Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП