Проект "„Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Печат

es_logo1

В община Якимово се изпълнява  проект "„Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” .Обучението е финансирано по програма ОПАК към Министерство на финансите, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ сдоговор № А12-22-22 / 12.04.2013г. Проектът е на стойност 79 597,40 лв., с период на изпълнение 12 месеца. и предвижда да повиши квалификацията на служителите на общината.

Целите на проекта са:  повишаване капацитета на общинските служители в Община Якимово за по- ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения, укрепване капацитета на общинските служители чрез придобиване на ключови  компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните им задължения  и усъвършенстване на професионалните умения на общинските служители в Община Якимово. По проекта ще бъдат обучени 101 служители на Община Якимово в обучения по ключови компетентности (4 обучения), компютърно обучение, чуждоезиково обучение по английски език и три обучения в Института по публична администрация.
На 24 юни с начална пресконференция стартираха дейностите по проекта Изготвени са 2000 брошури с информация по проекта.

opak1

На 5,6,7,8 и 9 юли ,в "Гранд хотел Банско" гр.Банско ,проведохме първото от четирите предвидени в тази дейност обучения - ”Умения за управление на стреса и управление на времето”.Обучението се проведе в два модула :Модул 1- „Ефективно управление на времето” и Модул 2 - „Ефективно управление на стреса”.Двата модула се проведоха общо в рамките на 32 учебни часа .В обучението взеха участие 10 /десет/служители от общината.

opak2