Проект "Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

Печат

opak2

Проект "Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса",
Договор № А12-22-22 от 04.12.2013 г.

по Оперативна програма "Административен капацитет",
съфинансирана От Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд
Приоритетна оС II "Управление на човешките ресурси",
Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация",
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

В рамките на изпълнението на Дейност 5 "Обучение в Института по публична администрация (ИПА)" по проекта са проведени три обучения в ИПА Общо 8 служители на Община Якимово преминаха обучения по следните теми:

 

 

Обученията допринасят пряко към изпълнението на общата цел и на специфична цел № 1 на проекта - повишава се капацитета на служителите на администрацията на община Якимово.

Обученията осигуряват възможност за служителите в общинската администрация да се обучават съобразно техните компетенции, служебни задължения и нужди от обучение, с което се подпомага тяхната професионална и личностна квалификация и се подобряват възможностите им да изпълняват качествено служебните си задължения.

Постигнати индикатори ПО Дейност 5 "Обучение в Института по публична администрация (ИПА)":. проведени 3 обучения, обучени осем служители, в т . число шест жени / 75% жени /, 8 бр получени сертификата От ИПА