Уведомление за Подробен устройствен план

Печат

Одобряване на ПУП - Парцелен план за изграждане на елементи на техническа инфраструктура за обект "Трасе на подземен електропровод" за захранване на обект "Язовир-Божоровец"