ИНФОРМАЦИЯ

Печат
ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Якимово
ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Якимово