Избор на изпълнител за осъществяване на надзор в строителството на обект „Благоустрояване (рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово

Печат

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на изпълнител за осъществяване на надзор в строителството на обект „благоустрояване (рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово - път от mon1130 от от22 до от312 и от от12 до  от56, общ. Якимово”, финансиран по мярка м07, подмярка 7.2 на „програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.» .

Обявление (.pdf)

Решение (.pdf)

Условия (.pdf)

Документи (.doc)

Съобщение – разяснение във връзка с Методически указания на АОП с изх.№ МУ – 4 / 02.03.2018г.

Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip)

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.180, ал.2 от ЗОП (.pdf) 02.04.2018 г.

Протокол 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от дейността на комисия назначена със Заповед № 50/12.04.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 (.pdf) 25.05.2018г.

Отваряне на ценови оферти (.pdf) 19.06.2018 г.

Протокол № 2 (.pdf) 04.07.2018 г.

Протокол № 3 (.pdf) 04.07.2018 г.

Протокол № 4 (.pdf) 04.07.2018 г.

Решение № 13 (.pdf) 04.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията (.pdf) 04.07.2018 г.