Вътрешни документи

Печат

Првомощия на Кмета на община Якимово

Правилник за вътрешния трудов ред в Община Якимово

Инструкция за документооборота и деловодната дейност в Общинска администрация Якимово

Вътрешни правила за организация на административното обсужване

Устройствена правилник на Общинска администрация Якимово