Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВА за заседание на Комисия за землищата на територията на община Якимово

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед  № 246/04.08.2023г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в сградата на ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЯКИМОВО на 10.08.2023г. /четвъртък/

-          от 10,00 ч.- за землище Якимово 

-          от 11,30ч.- за землище Долно Церовене, землище Дългоделци и землище Комощица 

 Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на съответните кметства на територията на Община Якимово и в сградата на Общинска служба по земеделие – с. Якимово. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Якимово и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.

 Председател на комисията по Заповед №246/04.08.2023г...../П/ / д-р Борислава Владова /

Обявата може да видите ТУК

Комисия за землищата на територията на община Якимово

З А П О В Е Д № 246/04.08.23 

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Комисия за землищата на територията на община Якимово в състав:

Председател: д-р Борислава Владова – началник на Общинска служба по земеделие с. Якимово

продължава>

Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Община Якимово, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на осн. Заповед №  97/25.07.2023 г. на кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Якимово, при следните условия:

продължава>

Заповед, с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за ПУП за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“

Заповед № РД-02-15-88/23.06.2023 г., с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за подробен устройствен план (ПУП) за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“ (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащите на изместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) съгласно утвърденото задание за изработване на ПУП и изменение на ПУП (ИПУП) и приложената ситуация- опорен план, неразделна част от него.

Задание

Заповед

Опорен план

Страница 12 от 130

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat