Решение № МО 21 - ЕОб2020 на Директора на РИОСВ Монтана

Печат

За липсата на необходимост от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Якимово 2021 - 2027 г., при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.