ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ: "Социален асистент"

Печат

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на програма „АСИСТЕНТСКА ПРОГРАМА“ представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:

"Социален асистент".- услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване  и други комунално-битови дейности.

Допустими потребители (кандидати)

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

- Заявление от кандидата или от негов законен представител – настойник

-  Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, в случаите, в които това е приложимо – за справка.

-  Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете,   въз основа на Методиките за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” в съответствие с „Методика за извършване на оценката на потребностите ”.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода11.01.2021г. до 15.01.2021г.  включително.

Телефон за информация: 09742/9905