Оценка на въздействието върху околната среда

Печат
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "АГРОМОТИВ" ООД