Пореден проект стартира в община Якимово

Печат

logo_04.06.2019

На 28.05.2019г.  Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев  сключи договор с Министерство на труда и социалната политика за реализация на проект „Предоставяне на интегрирани услуги в община Якимово”. Проектът ще се изпълнява в периода 01.06.2019г. - 01.07.2020г. и е на обща стойност 35 159.04 лева, от които 29 885.18 лева са европейското, а 5 273.86 лева е национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Изпълнение на комплекс от дейности, което ще допринесе за предоставяне на нов вид интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността, които да са с необходимото качество и достъпност, както и да спомогне за процеса на деинституционализация на грижата за хората с уреждания и възрастните хора.
  2. Утвърждаване модела на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания от община Якимово.
  3. Подобряване на качеството на живот на хора в неравностойно положение и създаване на условия за пълноценното им включване в обществения живот, в зависимост от техните възможности, желания и избор.
  4. Предлагане на устойчиви, висококачествени услуги, които предотвратяват задълбочаване и заболеваемостта и социалната изолация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз