Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци

Печат
Община Якимово обявява процедура „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово,  финансирани по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях
 
Решение № 9  (.pdf)
Обявление  (.pdf)
Указания за участниците  (.pdf)
Декларации и списъци  (.rar)
Техническо предложение  (.docx)
Ценово предложение   (.docx)
Количествено-различна дума  (.xlsx)
Проект на договор  (.docx)
Работен проект  (.rar)
Единен европейски проект за обществени поръчки  (.zip)
ЕЕДОП (.docx)
,
Протоколи и решения
Протокол от работата на комисията, касаещ отваряне на постъпилите оферти (.pdf)

Протокол № 3 / 15.05.2020 г. за подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците (.pdf)

Решение за избор на изпълнител (.pdf)

Решение № 7 / 03.07.2020 г, за отмяна на Решение № 4 / 21.05.2020 г. за класиране на участниците и определяне на изискванията (.pdf)

Протокол от работата на комисията във връзка с изпълнение на указания от Възложителя в Решение №7 от 03.07.2020 г.(.pdf)

Решение за избор на изпълнител (.pdf)

Протокол № 4 от заседанието на Комисията, с които се удължава процедурата (.pdf)

Решение № 12 (.pdf)

Договор за възлагане на обществена поръчка (.pdf)