ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Якимово

Печат

Предварителна оценка на въздействието

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за записване, отписване и   преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Якимово

Резултати от общественото обсъждане