Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово

Печат

На 21 април 2017 г. на интернет страницата на община Якимово  беше  публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово

След изтичане на 30 – дневния срок от публикуване проекта на наредбата

до 21 май 2017 г. не са получени становища в процеса на  обществено обсъждане