ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА изготвяне на инвестиционен проект във фаза "ТЕХНИЧЕСКА" за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“

Печат

Публично състезание с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА изготвяне на инвестиционен проект във фаза "ТЕХНИЧЕСКА" за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ – с. Якимово, общ. Якимово” ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г., номер №У -2 / 20.07.2016 г.


 

Номера на процедурата в АОП е 00962-2016-0005

Обявление

Решение

Техническо задание

Методика за определяне на комплексната оценка критерии за възлагане на поръчката

Документация за публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Образци на документи

Проекто - договор

 

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол № 1 за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

Протокол № 2 за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

Решение за избор на проектант